GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje potřebné pro konzultace, poradenství a trénink poskytuje klient dobrovolně. Získané osobní údaje jsou bezpečně uloženy u Libuše Konopové a jiným osobám k nim není umožněn přístup. Zacházení s osobními údaji se striktně řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU a Rady EU č.2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) a zákonem ČR č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

Název společnosti: Mgr.Libuše Konopová

Adresa: V Mezihoří 1102/9, 180 00 Praha 8

IČO: 49264761

Zastoupen: Mgr.Libuše Konopová

Jaké údaje zpracovává?

Klient poskytuje své telefonní číslo, mailovou adresu a informace, které jsou potřebné pro činnost společnosti.

Jaká je doba uchovávání údajů v evidenci Správce?

Osobní údaje Správce uchovává po dobu nezbytnou k zajištění všech práv a povinností a podle obecně závazných pracovních předpisů.

Jak osobní údaje Správce zpracovává?

Osobní údaje Správce zpracovává v listinné podobě a v elektronickém systému, který je zabezpečen dle platných předpisů. Všechny údaje jsou chráněny po celou dobu jejich zpracování před jejich zneužitím,, ztrátou nebo jiným neoprávněným zásahem. Osoba, která přichází s údaji do kontaktu, je vázána mlčenlivostí.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

Správce se zavazuje, že ve smyslu čl.32 až 34 GDPR přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Správce se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme následující organizační a technická opatření:

 1. Nesvěří zpracování osobních údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího konkrétního písemného povolení.
 2. Bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech.
 3. Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech.
 4. Bude zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované osobní údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování osobních údajů. Správce se pro tyto účely zavazuje uchovávat šifrovací klíče nebo jiné identifikátory, které slouží k pseudonymizaci a šifrování, odděleně od osobních údajů.
 5. Zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 6. Při ukončení zpracování osobních údajů zajistí Správce bezpečný výmaz osobních údajů.

Jaké práva mají poskytovatelé osobních údajů?

 1. Právo na přístup

Právo na přístup je právo požadovat od Správce přístup k poskytnutým osobním údajům.

 1. Právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování

Klient má právo na opravu nebo vymazání osobních údajů případně omezení jejich zpracování.

 1. Právo na poskytnutí kopie

Klient má právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů dítěte.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů.

Správce je dále povinen reagovat na žádosti týkající se přenositelnosti osobních údajů.

 1. Právo na odvolání souhlasu

Klient má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 1. Právo podat stížnost

Klient má právo podat stížnost orgánu dozoru, a to zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení.